Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

Ceremoniał szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremoniał szkolny

 

Szkoły Podstawowej w Markuszowej


 

 

 

 

Wstęp ............................................................................................................................3

Chcemy być szanowani - szanujmy swoje symbole - Uwagi dotyczące używania symboli państwowych ......4

Godło ...................................................................................................................4

 Flaga ..................................................................................................................4

Ceremoniał szkolny ........................................................................................................................6

Poczet sztandarowy w szkole ...........................................................................................6

Strój galowy ucznia .................................................................................................7

Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny ....................................................7

 Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru .....................................................................7

 Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły .....................................................9

Załącznik nr 1 - Porządek powitania gości zaproszonych na uroczystości szkolne .................................11

Załącznik nr 2 - Szczegółowe wskazówki dla uczniów i pracowników szkoły dotyczące postępowania      z flagą państwową ......................................................................................................13

 


Wstęp

 

 

 „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości

i wolności." (wstęp do ustawy dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

 

 

1. Właściwa postawa ucznia w szkole powinna wyrażać się przez:

a) patriotyzm

b) szacunek dla symboli narodowych, przez które rozumieć będziemy : godło, flagę, barwy ojczyste oraz hymn narodowy,

c) szacunek dla symboli szkolnych.

 

 

2. Najważniejsze pojęcia związane z ceremoniałem szkolnym to:

 

a) patriotyzm- to miłość i przywiązanie do ojczyzny; również „małej ojczyzny"

 

b) godło- wizerunek orła białego zwróconego w prawo ze złotą koroną na głowie, z dziobem

i szponami złotymi, w czerwonym polu.

 

c) flaga państwowa RP to prostokątny płat tkaniny o barwach RP.

Stosunek szerokości do długości flagi przedstawia proporcja 5:8. Flaga składa się z 2

równoległych pasów równej długości ; górny biały a dolny czerwony.

 

d) hymn państwowy - „Mazurek Dąbrowskiego"

 

e) sztandar szkoły - nadany w 1991 roku

 

f) ceremoniał szkolny - opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości

szkolnych z udziałem sztandaru szkoły. To również zbiór zasad zachowania się uczniów

w trakcie uroczystości szkolnych

 

 

 


Chcemy być szanowani - szanujmy swoje symbole

Uwagi na temat używania symboli państwowych

 

 •  Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią

i szacunkiem .

 •  Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami

samorządowymi, organizacji, instytucji itp.

 •  Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł).

 

Godło

 

 •  Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek.
 •  Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego.
 •  Na zewnątrz szkoły powinna znajdować się tablica z godłem po prawej stronie lub nad wejściem do budynku oraz tablica z nazwą szkoły, po prawej stronie, poniżej godła,
 •  W pomieszczeniach (salach lekcyjnych) godło powinno znajdować się najlepiej na ścianie na wprost wejścia, nad biurkiem, albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia. Na tej samej ścianie lub części ściany, na której znajduje się godło, nie należy umieszczać innych obiektów (np. kalendarzy, obrazów itp.).
 •  Używane godła i flagi państwowe muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie.

 

 

 

Flaga

 

 •  Flagę państwową eksponuje się w szkole podczas uroczystości, rocznic i świąt państwowych
 •  Na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku.
 •  Gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną.
 •  Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie.
 •  Flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię.
 •  Podczas ulewy lub przy bardzo silnym wietrze flagę należy zdjąć.
 •  Flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie).
 •  W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi.
 •  Jeżeli podczas uroczystości używane są flagi z papieru należy zapewnić odpowiednie warunki do ich zebrania po zakończeniu uroczystości oraz odpowiedniego zniszczenia. Flagi nie powinny być wyrzucane do śmietnika ani rzucane na ziemię.
 •  Jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami (np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo.
 •  Gdy umieszczamy trzy flagi: pozycja uprzywilejowana w środku, drugie miejsce po prawej stronie, trzecie po lewej (np. flaga gospodarza w środku, flaga gościa po prawej stronie, flaga organizacji międzynarodowej, np. UE, po lewej stronie).

Flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.

 

 

 


Ceremoniał szkolny

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego   i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości szkolnych.

  Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

I. Poczet sztandarowy w szkole

1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska              w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy piątej wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

2. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

 •  Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń.
 •  Asysta - dwie uczennice

3. Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy piątej oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.

 

4. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

 

5. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 

6. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

 •  Uczeń - ciemne spodnie, biała koszula
 •  Uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice

 

7. Insygnia pocztu sztandarowego:

 •  biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 •  białe rękawiczki.

 

8. Sztandar jest przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły w zamkniętej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

 

9. Sposób zachowania pocztu sztandarowego.

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

 •  „Na ramię" - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia).
 •  „Prezentuj" - z położenia „Do nogi", sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręka chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej.
 •  „Do nogi" - z położenia „Prezentuj" lub z położenia „Na ramię", sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

      Chwyt „Do nogi" wykonuje się na komendę: „Baczność"

 • salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj", chorąży robi zwrot

w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy

i pochyla sztandar w przód do 45o. Po czasie „salutowania" przenosi sztandar do postawy „Prezentuj"

 • sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz

w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

II.  Strój galowy ucznia

 •  dziewczęta - biała bluzka, ciemna spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie.

Uroczystości, podczas których obowiązuje ucznia strój galowy:

 •  rozpoczęcie roku szkolnego
 •  Dzień Edukacji Narodowej
 •  Wigilia szkolna
 •  zakończenie roku szkolnego

O konieczności założenia stroju galowego na uroczystość inną niż wymienione, uczniowie zostaną poinformowani zarządzeniem dyrektora szkoły.

 W czasie uroczystości rocznicowych i ślubowania klas pierwszych strój galowy obowiązuje uczniów przygotowujących program artystyczny.

 

III. Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny:

 

 •  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 •  ślubowanie klas pierwszych
 •  uroczystości rocznicowe: (Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jubileusze szkoły - wg. uznania organizatora)
 •  uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

IV.  Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru:

 

a) Wprowadzenie sztandaru

 

Prowadzący uroczystość:

Proszę wszystkich o powstanie.

„Baczność"

„Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej w Markuszowej wprowadzić" - uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego", przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją,

a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych, chorąży podnosi sztandar do pionu.

 

Po wprowadzeniu sztandaru  następuje raport przewodniczącego szkoły:

 Panie Dyrektorze, przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego, ....... (imię i nazwisko ucznia) melduję uczniów klas I - VI   ( lub IV - VI ) gotowych do uroczystego apelu z okazji ....(nazwa święta lub uroczystości).

Prowadzący:

„Do hymnu"- odśpiewany lub odtworzony zostaje hymn państwowy.

 W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°(postawa „prezentuj").

 

Prowadzący:

„Po hymnie"- uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Sztandar w postawie „spocznij"

 

 

Wyprowadzenie sztandaru:

Prowadzący:

Proszę wszystkich o powstanie
Baczność"

„Poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić" - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.
Spocznij"

b)   Ślubowanie klasy pierwszej

 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.

Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru

 i powtarza rotę przysięgi.

 

Prowadzący:

„ Do ślubowania"

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom

i nauczycielom.

 

Prowadzący:

„ Po ślubowaniu"

 

Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.

Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:

 

Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Markuszowej.

 

Wyprowadzenie sztandaru

 

c) Przekazanie sztandaru

 

Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych.

 

Prowadzący:

Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu sztandarowego do przekazania sztandaru - wystąp"

 Nowy skład pocztu  ustawia się z przodu sztandaru.

 

Prowadzący:

 „Baczność - sztandar przekazać"

 

 Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

 

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej w Markuszowej.

 Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

 

 Piątoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

 

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły.

 

 

Po tych słowach chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka, całuje róg sztandar.

Po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczki, szarfy.

Prowadzący:

„Baczność - ustępujący poczet odmaszerować"

Wyprowadzenie sztandaru

 

d) Pożegnanie absolwentów

 

Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie.

Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę

z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi.

 

 Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej w Markuszowej,

 Tobie, Szkoło ślubujemy:

dbać o honor i tradycje szkoły;

zawsze przestrzegać zasad „fair - pley"-  

zdobytą wiedzę, umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu;

zawsze pracować sumiennie i uczciwie;
ŚLUBUJEMY.

 

V. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

 

Poczet sztandarowy pełni funkcje reprezentacyjną.

Wraz z opiekunem (wychowawcą kl. VI) i dyrektorem szkoły może brać udział
w uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez administrację samorządową
i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św., uroczystościach pogrzebowych
i innych. 

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:

wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45o do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji

„Baczność" lub „Spocznij". Pochylenie sztandaru pod kątem 45o do przodu w pozycji „Baczność" następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii

b) podczas opuszczania trumny do grobu

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci


Załącznik nr 1

 

Porządek powitania gości zaproszonych na uroczystości szkolne

 

 

W życiu szkoły ważne uroczystości uświetniają swoją obecnością zaproszeni goście, których należy właściwie powitać.

 

1. W Polsce precedencja  (porządek witania, przemawiania, zajmowania miejsc)  wygląda następująco:

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 • marszałek Sejmu,
 • marszałek Senatu,
 • prezes Rady Ministrów,
 • prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • prezes Sądu Najwyższego,
 • ministrowie,
 • prezes NBP,
 • prezes NSA,
 • prezes NIK,
 • rzecznik praw obywatelskich,
 • prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • parlamentarzyści,
 • szef Kancelarii Prezydenta,
 • szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,
 • szef Kancelarii Premiera,
 • szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • sekretarz stanu,
 • kierownik urzędu centralnego,
 • wojewoda.

 

Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:

 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • przewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wicewojewoda,
 • kurator oświaty
 • prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,
 • wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wizytator kuratorium oświaty
 • członek Zarządu Województwa,
 • radny województwa,
 • dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,
 • skarbnik województwa.
 • inni zaproszeni goście

 

 

Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:

 • starosta,
 • przewodniczący Rady Powiatu,
 • wicestarosta,
 • dyrektor wydziału oświaty
 • wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • inspektor wydziału oświaty
 • członek Zarządu Powiatu,
 • radny powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu
 • inni zaproszeni goście

 

Precedencja stanowisk w gminie (mieście):

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • przewodniczący rady gminy (miasta),
 • zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • dyrektor wydziału oświaty
 • wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),
 • radny gminy (miasta),
 • sekretarz gminy (miasta),
 • skarbnik gminy (miasta),
 • inspektor nadzorujący placówkę
 • sołtys,
 • przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla)
 • inni zaproszeni goście

 

2. Powitanie osób duchownych:

 

- Do osoby duchownej (biskup, arcybiskup, kardynał) zwracamy się „Jego Eminencjo".

- Duchowny, który uczestniczy w uroczystościach szkolnych powinien być witany

w pierwszej kolejności zaraz po wojewodzie, a przed prezydentem miasta czy

burmistrzem.

- Analogicznie do przedstawionej powyżej sytuacji powinien zachować się dyrektor

szkoły, który na uroczystości zaprasza wójta i proboszcza. Ten ostatni powinien być

witany na początku.

 

3. Zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor

i prowadzi na miejsce uroczystości .

 

 


 Załącznik nr 2

 

Szczegółowe wskazówki dla uczniów i pracowników szkoły

 dotyczące postępowania z flagą państwową

 

 

 •  Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe.

 

 •  Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, wyprasowana.

 

 •  Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca.

 

 •  Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać. Zaplątana flaga nie jest ozdobą.

 

 •  Jeżeli flaga jest w stanie nienadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny, najlepiej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby rozdzielić barwy.

 

 •  Podczas ceremonii podnoszenia albo opuszczania flagi, lub gdy flaga jest niesiona podczas pochodu, przemarszu, wszystkie osoby powinny być zwrócone twarzą do flagi i przyjąć postawę wyprostowaną.

 

 •  Flagi opuszczamy do połowy masztu tylko w szczególnych, sytuacjach (żałoba).

 

 •  Drzewce lub maszt flagi przeznaczone są tylko do tego celu, nie umieszcza się na nich żadnych dekoracji ani znaków reklamowych.

 

 •  Pamiętajmy, że flaga lub barwy wywieszane „do góry nogami" nie symbolizują już państwa polskiego.

 

 •  Trzeba zwracać uwagę na właściwą kolejność barw, jeżeli umieszczane są pionowo, kolor biały powinien znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

 

 •  Osoby z umieszczonym na ubraniu wizerunkiem godła lub flagi powinny o tym pamiętać i zachowywać się godnie.

 

 •  Symboli państwowych nie umieszcza się na chusteczkach, serwetkach lub innych przedmiotach przeznaczonych do okresowego użycia i następnie wyrzucanych.

 

 •  Niedopuszczalne jest niszczenie lub uszkadzanie godła albo flagi ani niegodne zachowanie przy symbolach.

 

 •  Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni).

 

Symbole państwowe innych państw należy traktować z takim samym szacunkiem, jakiego oczekujemy od innych w stosunku do polskich symboli państwowych.