Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej w Markuszowej

1. Cele i zadania Rady Rodziców :

- reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
- zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz
pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku ,
- prezentowanie wobec nauczycieli , władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców
( opiekunów ) we wszystkich istotnych sprawach szkoły ,
- współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu
ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki , organizacją nauczania
i wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców ,
- upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi
i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny,
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania
realizacji celów i zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także
ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
? Programu wychowawczego szkoły
? Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska
? Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
? Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
b) występowanie do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły,
c) wspomaganie działalności samorządu uczniowskiego
d) współuczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły i opiniowanie WSO,
e) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,

 

2. Do zadań Rady Rodziców należy :

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły ,
- pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia ,
- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły ,
- współdziałanie z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania ,
- dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami , analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów .

3.Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania :

- podstawowe ogniwo stanowi Rada Klasowa, w skład której wchodzą 3 osoby
- Rada Klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej
klasy ,
- w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału
- w wyborach o których mowa powyżej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic
- Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
- Wybrany w tajnych wyborach zarząd Rady Rodziców wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.

 

5. Członkowie Rady Rodziców i jej ogniw pełnią swe funkcje
społecznie .

6.Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw Rady Rodziców.

Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest przede wszystkim
realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej klasy ,
a w szczególności :
- współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włącznie ich do realizacji swego planu pracy ,
- współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i jej zarządem w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym ,
- zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców
w miarę potrzeby , nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku ,
- składanie sprawozdań ze swej działalności w zakresie problemów klasy przed Radą Rodziców

Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie
całokształtem prac Rady Rodziców , a w szczególności :

- dostosowanie zadań do konkretnych potrzeb szkoły ,
- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń Rad Klasowych i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców ,
- dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członkami rady,
- współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji swego planu pracy ,
- zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz zarządu ,
- określanie zadań dla komisji stałych i powoływanych doraźnie ,
- kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą Rady Rodziców ,
- przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej , reprezentowanie rady na zewnątrz .

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji
pracy Rady Rodziców , a w szczególności :

- opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców oraz kierowanie jego realizacją,
- organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i jej zarządu ,
- nadzorowanie terminowości prac Rady Rodziców ,
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania ,

 

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych w instrukcji w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości rad rodziców .


7. Zasady działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców .

1. Rada Rodziców prowadzi swoją działalność finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia gospodarki finansowej przez rady rodziców.
2. Fundusze Rady Rodziców powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności , ze
składek rodziców z wpływów instytucji państwowych i osób prywatnych oraz innych
źródeł ;
- wysokości minimalnej rocznej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się większością
2/3 głosów na zebraniu Rady Rodziców,
- rodzice mogą zadeklarować indywidualnie wyższą składkę od określonej jw. ,
- Rada Klasowa na wniosek wychowawcy klasy , w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki na rzecz Rady Rodziców,
- Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w ratach .

8. Fundusze Rady Rodziców mogą być użytkowane na działalność zgodną z harmonogramem ze szczególnym uwzględnieniem pozalekcyjnej pracy wychowawczej i różnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą .