Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

 • Kartka z kalendarza

Regulamin dyskotek szkolnych

REGULAMIN

ORGANIZACJI DYSKOTEK SZKOLNYCH

w Szkole Podstawowej w Markuszowej

 

 

 1. W szkole mogą odbywać się dyskoteki, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów i mogą trwać najdłużej do godz. 20.00.
 2. Dyskoteki mogą być odpłatne dla uczniów ( o wydatkowaniu zebranych środków decyduje organizator: nauczyciel wraz z uczniami). Cenę biletu wstępu ustala organizator.
 3. Podczas dyskoteki mogą być sprzedawane zimne napoje i słodycze ( otwarty sklepik szkolny).
 4. Organizator odpowiedzialny jest za: przygotowanie miejsca dyskoteki, przygotowanie sprzętu nagłaśniającego i zabezpieczenie go przed zniszczeniem bądź kradzieżą.
 5. Na dyskoteki nie mogą być wpuszczane osoby obce. Wyjątek stanowią zaproszone przez szkołę grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela.
 6. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do przedstawienia opiekunowi pisemnej zgody rodziców ( opiekunów) na udział w dyskotece oraz na samodzielny powrót do domu bądź deklarację rodziców ( opiekunów) na osobiste odebranie ucznia z dyskoteki.
 7. Uczestnicy dyskoteki zobowiązani są do zmiany obuwia ( dopuszcza się zmianę na inne niż obuwie szkolne, odpowiednie do tańca nie niszczące parkietu).
 8. Uczniowie, którzy zostali ukarani zawieszeniem w prawie uczestniczenia w imprezach lub naganą Dyrektora Szkoły, nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
 9. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (wyznaczonych miejsc), odpowiedzialni są uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem.
 10. Nad bezpieczeństwem bawiących się uczniów podczas dyskoteki, powinno czuwać co najmniej 2 nauczycieli.
 11. Na 2 dni przed dyskoteką nauczyciel - organizator przedkłada dyrektorowi „Kartę dyskoteki". W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się odbyć.
 12. Zadaniem nauczyciela - organizatora jest: zapoznanie opiekunów z regulaminem, rozdysponowanie zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie dostępu do telefonu, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów bądź budynku szkolnego,  ma obowiązek zawiadomić Rejonową Komendę Policji  ( tel. 997). Po zakończonej dyskotece  nauczyciel - organizator sprawdza zamknięcie okien w budynku oraz zamyka i zabezpiecza budynek szkolny osobiście lub z pomocą pracowników obsługi.
 13. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
 14. Uczeń biorący udział w dyskotece  nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Samowolne opuszczenie budynku jest jednoznaczne z udaniem się do domu. Opiekun nie bierze odpowiedzialności za ucznia, który opuścił budynek, jednak ma obowiązek telefonicznego powiadomienia rodziców o tym fakcie. Opuszczenia dyskoteki przez ucznia  przed planowanym czasem zakończenia jest możliwe tylko po osobistym stawieniu się rodzica.
 15. Na teren szkoły nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu uczestników.
 16. Uczeń złapany na niestosownym zachowaniu, poniesie konsekwencje zgodnie ze statutem. Szczególne przypadki będą zgłaszane policji. Wobec ucznia nietrzeźwego, agresywnego i nie przestrzegającego  Regulaminu, zastosowane będą podobne działania.
 17. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły, organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia.