Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej

  • Kartka z kalendarza

Polityka RODO

Klauzula informacyjna zgodnie z RODO - 
Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Markuszowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informują, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Markuszowej
Markuszowa 16
38-126 Markuszowa,
tel. 17 2776104,
email: markuszowa@spm.szkolnastrona.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Dorota Polańska-Gazda  kontakt tel. 17 2775 087

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej w jednostce instrukcji kancelaryjnej.

5. Ponadto informuję, że:

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,

  • przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

  • dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury.

  •